andreas baumgardt adventist medical center physical therapy giora hahn three thai astoria menu turfy nike mercurial vortex tf ipad 4 docking station reviews
  • Informacje

Dane statystyczne dotyczące transportu towarowego

Dane statystyczne dotyczące transportu towarowego

Unia Europejska kładzie szczególny nacisk na politykę transportową, gdyż to właśnie w oparciu o transport UE pragnie generować rozwój, tworzyć miejsca pracy, wprowadzać innowacje i łączyć ludzi. Praktycznym tego wymiarem jest przyjęta przez Unię polityka w zakresie infrastruktury transportowej w perspektywie do roku 2014. Instrument ten służy integracji kontynentu i zmniejszaniu luk między sieciami transportowymi poszczególnych państw członkowskich. Nadal jednak pozostaje wiele do zrobienia.

Według najnowszego raportu Eurostatu (kwiecień 2017) stosunkowo szybki rozwój transportu towarowego w całej UE może wynikać z wysokiej dynamiki globalnego handlu, jak również pogłębiającej się integracji poszerzonej Unii. Ponadto do rozwoju tego przyczynił się szereg praktyk ekonomicznych (w tym skupienie produkcji w mniejszej liczbie zakładów w celu wykorzystania korzyści skali, przenoszenie produkcji oraz dostawy „just in time”). Z uwagi jednak na problemy z zarządzaniem, ograniczenia wynikające z norm technicznych oraz różnego rodzaju obciążenia dla infrastruktury, rozwój sytuacji w unijnym sektorze transportu towarowego może ulec spowolnieniu.

Jeśli weźmiemy pod uwagę region Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) (w tym przypadku chodzi o Chorwację, Czechy, Węgry, Polskę, Słowację, Słowenię i Szwecję), podział obserwowany w śródlądowym transporcie towarowym w 2014 r. wskazuje, że różnice występujące między tymi krajami są bardzo małe – dominuje transport drogowy, za nim plasuje się transport kolejowy, natomiast udział śródlądowych dróg wodnych w transporcie jest minimalny.

W porównaniu z sytuacją z 2004 r. największy wzrost, jeśli chodzi o śródlądowy transport drogowy względem PKB odnotowano w Słowenii i na Węgrzech – w każdym z tych krajów w 2014 r. stosowne wskaźniki były o ponad 40% wyższe niż 10 lat wcześniej. W Polsce tempo zmian w śródlądowym transporcie towarowym w latach 2004-2014 było o ok. 1/3 wyższe od ogólnego wzrostu aktywności gospodarczej. Z drugiej jednak strony w Szwecji (7%), Chorwacji (3%), Czechach (8%) i na Słowacji (0,5%) zaobserwowano spadek wskaźnika śródlądowego transportu towarowego względem PKB.

Więcej informacji znajdą Państwo w naszym sprawozdaniu dotyczącym danych statystycznych Eurostatu na temat transportu towarowego (kwiecień 2017), dostępnym tutaj  (Freight Transport Statistics „Expertise and analysis” folder)

Nasi Partnerzypoznaj ich


Członkowie stowarzyszeni ze statusem obserwatorów: Opole Voivodeship