kuchen rezept glas yamaha ns c444 center harga saklar motor mio md ortho quarry lake mlt-d103s yield
  • Informacje

Innowacja, uczciwość, zrównoważenie i bezpieczeństwo ‒ nieodzowne aspekty w sektorze transportu.

Innowacja, uczciwość, zrównoważenie i bezpieczeństwo ‒ nieodzowne aspekty w sektorze transportu.

Sektor transportu wymaga innowacji, uczciwości, zrównoważenia i bezpieczeństwa. W związku z tym Parlament Europejski przyjął w ostatnim czasie rezolucję nakłaniającą Komisję Europejską do wzmacniania konkurencyjności tego sektora. Rezolucja 2017/2545 (RSP) Parlamentu Europejskiego skupia się m.in. na potrzebie:

  1. ulepszania innowacyjności i konkurencyjności w sektorze transportu drogowego,
  2. zwiększania transgranicznej mobilności drogowej,
  3. poprawy warunków społecznych i zasad bezpieczeństwa,
  4. promowania niskoemisyjnego transportu drogowego.

(Pełny tekst rezolucji dostępny jest tutaj.)

Karima Delli (Greens/EFA, FR), przewodnicząca Komisji Transportu i Turystyki (TRAN) Parlamentu Europejskiego, podkreśliła, że inicjatywy w zakresie transportu drogowego powinny wspierać rozwój technologiczny tego sektora oraz umożliwiać wykorzystywanie możliwości związanych z cyfryzacją. Komisja powinna zapewnić odpowiednie ramy regulacyjne na rzecz połączonego i zautomatyzowanego transportu samochodowego, jak również nowe modele biznesowe oparte na współpracy. Należy odnieść się do kwestii jakości prac podejmowanych w obszarze transportu drogowego, aby stał się on bardziej atrakcyjny dla młodych ludzi, zachęcając ich do kształcenia się w zawodzie kierowcy, co pozwoli zniwelować niedobór zawodowych kierowców.

Jak podkreślają członkowie Parlamentu Europejskiego, obecne różnice w interpretacji zasad unijnych i praktyk w zakresie ich wdrażania prowadzą do nadużyć oraz obchodzenia obowiązujących przepisów, skutkując nieuczciwą konkurencją i wyzyskiem pracowników. Różnice w ustawodawstwie krajowym, uwarunkowaniach społecznych i uprawnieniach również stanowią dla podmiotów istotne bariery. Przytaczając powyższe fakty, członkowie Parlamentu Europejskiego odnieśli się najprawdopodobniej do obecnego sprzeciwu ze strony przedsiębiorstw zajmujących się transportem ładunków w Europie zachodniej i wschodniej, wynikającego z nierówności rynkowych powstałych wskutek różnic pod względem wysokości płac i cen ładunków, a nierzadko również niestosowania się lub braku możliwości przestrzegania obowiązujących czasów przerw.

„Dekarbonizacja” transportu drogowego

Członkowie Parlamentu Europejskiego zwracają się również do Komisji z wnioskiem o podjęcie działań przyspieszających przejście z tradycyjnych pojazdów spalinowych na pojazdy elektryczne, naciskając na ustanowienie skutecznych ram krajowych promujących użytkowanie pojazdów wykorzystujących alternatywne źródła zasilania. Członkowie Parlamentu Europejskiego postulują opracowanie przez KE ram odniesienia zapobiegających stosowaniu fragmentarycznych modeli naliczania opłat od samochodów osobowych w obrębie UE. Podkreślają oni, że spójny system naliczania opłat drogowych powinien być współmierny do zakresu użytkowania dróg. Wnioskują oni ponadto, że Komisja powinna opracować wytyczne dotyczące wdrażania zasad „użytkownik płaci” i „zanieczyszczający płaci”, wraz z ambitnymi propozycjami w zakresie standardów emisji CO2 przez pojazdy ciężarowe i autokary.

Poprawa bezpieczeństwa drogowego

Istnieje również pilna potrzeba poprawy bezpieczeństwa na unijnych drogach w ramach dążeń do obniżenia o połowę liczby zgonów i obrażeń wskutek wypadków drogowych do 2020 r., a także zobligowania Komisji i państw członkowskich do przyjęcia ogólnounijnego celu w zakresie obniżania liczby poważnych obrażeń drogowych.

Parlament Europejski wzywa Komisję i kraje Unii Europejskiej do rozstrzygnięcia kwestii zmęczenia u kierowców poprzez zapewnienie efektywnego stosowania się do przepisów prawnych dotyczących przerw oraz inwestycje w infrastrukturę drogową, obejmujące ulepszanie obiektów przeznaczonych dla kierowców. Jak wynika z oficjalnego ogłoszenia prasowego wydanego przez Parlament Europejski (http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170509IPR73946/road-initiatives-boost-innovation-fairness-sustainability-and-safety), Komisja powinna przeprowadzić ogólnounijne badanie skutków zmęczenia u kierowców w transporcie autobusowym i autokarowym, a także w ciężarowym transporcie ładunków.

Nasi Partnerzypoznaj ich


Członkowie stowarzyszeni ze statusem obserwatorów: Opole Voivodeship