abn amro credit card toll free number images of thanksgiving for kids 22-30 police code 3dttest afni example
  • Informacje

Plan dla Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego

Plan dla Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego

Plan dla Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego

Mätta Ivarsson, wiceprzewodnicząca Rady Regionu Skanii, będzie teraz kierowała pracą Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej.

16 lutego 2015 r. w Budapeszcie odbyło się II. posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów regionalnych – członków założycieli i partnerów ze statutem obserwatora. Porządek obrad Zgromadzenia obejmował między innymi: powołanie nowych członków statutowych organów Ugrupowania, powołanie nowego przewodniczącego, uchwalenie składki członkowskiej oraz ustalenie zakresu zadań na rok 2015, zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego, dyskusję na temat rozwinięcia współpracy z innymi podmiotami i Ugrupowaniami.

Ugrupowanie nadal będzie działać pod przewodnictwem Regionu Skania, jego pracami będzie kierować Mätta Ivarsson, wiceprzewodnicząca Rady Regionu Skanii.

Zgodnie z przyjętym na rok 2015 planem działań Ugrupowanie będzie realizować zadania rozpoczęte w roku 2014 m.in. projekt pn. „Starting from N-S transport axis towards innovative and dynamic Central European regions” („Oś transportowa północ-południe kierunkiem zwiększania innowacyjności i dynamiki regionów Europy Środkowej”) przygotowanego i implementowanego w partnerstwie z Województwem Zachodniopomorskim. Projekt ma na celu rozwój współpracy w zakresie regionalnych specjalizacji pomiędzy partnerami ŚKT – EUWT z o.o. Fundusz Wyszehradzki przekazał Województwu Zachodniopomorskiemu na rzecz realizacji zadania 20 140,00 euro, które zostaną przeznaczone na organizację dwóch wydarzeń: debaty w Brukseli oraz warsztatów w Szczecinie. Ponadto, celem wzmocnienia bałtyckiego wymiaru projektu, Region Skania zaproponował organizację dodatkowego wydarzenia w Ystad. W ramach realizacji tego projektu przygotowano dwa opracowania. Celem pierwszego z nich była krótka charakterystyka inteligentnych specjalizacji w krajach, przez które przebiega Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy. Celem drugiego zaś jest wskazanie dziedzin nauki i gospodarki, których skorelowany rozwój przyniesie efekt synergii oraz będzie stanowił ważny czynnik postępu w Europie Środkowej. Podstawą do wypracowania rekomendacji stała się analiza obecnego stanu prac oraz spodziewane efekty wdrożenia strategii inteligentnej specjalizacji regionów w Szwecji, Polsce, Czechach, Słowacji, Chorwacji, na Węgrzech z uwzględnieniem oddziaływania krajów sąsiadujących (Dania, Niemcy, Austria, Włochy, Słowenia).

Ugrupowanie podejmie również nowe zadania takie jak: opracowanie koncepcji szerokich działań rozwojowych skupionych w regionach tworzących korytarz w oparciu o działalność klastrową, sieci innowacji, think-tanki; realizację projektu w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2014 -2020; udział w projekcie realizowanym przez Komisję Europejską dotyczącym mechanizmu EUWT jako instrumentu wspierania i poprawy współpracy terytorialnej w Europie. W roku 2015 jednym z najważniejszych działań będzie również kontynuacja współpracy w ramach Grupy Roboczej oraz Forum Korytarza przy unijnym koordynatorze Korytarza Bałtyk-Adriatyk.

Przypomnijmy, że Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej rozpoczęło działalność 24 kwietnia 2014 roku.

Nasi Partnerzypoznaj ich


Członkowie stowarzyszeni ze statusem obserwatorów: Opole Voivodeship