siphon spray gun pressure samsung duos st s7562 pianka do mycia twarzy nivea cena 1964 ford fairlane 4 door sedan for sale

O nas

Kalendarium inicjatywy utworzenia Ugrupowania o nazwie: Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością (ŚKT-EUWT z o.o.)

W maju 2010 roku, w Varaždin, 14 regionów partnerskich Inicjatywy CETC-ROUTE65 podjęło decyzję o zmianie formy współpracy w ramach Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego i utworzeniu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. Celem powołania ugrupowania jest ułatwienie i wspieranie współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej w ramach Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego, a także wzmocnienie spójności ekonomicznej i społecznej, w szczególności poprzez realizację projektów albo programów współpracy terytorialnej..

Współpraca, którą regiony budowały przez 9 lat w ramach Porozumienia na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego (CETC), przyniosła nowe oczekiwania, a dotychczasowa formuła wspólnych działań nie była już wystarczająco efektywna, aby sprostać tym wyzwaniom. W ciągu kilkunastu miesięcy dyskusji na temat nowej formy współpracy wyłoniona została grupa partnerów, którzy zdecydowali o kontynuacji dotychczasowych zadań w formule Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. W grudniu 2010 roku partnerzy Inicjatywy podjęli decyzję o ulokowaniu siedziby przyszłego EUWT w Szczecinie. Za tą decyzją przemawia sześcioletnie doświadczenie Województwa Zachodniopomorskiego w prowadzeniu Sekretariatu Technicznego CETC. Podczas kolejnych spotkań postanowiono o utworzeniu centrum strategicznego – wewnętrznej jednostki administracyjnej EUWT o charakterze strategiczno – planistycznym.

12 grudnia 2013 r., w imieniu partnerów Inicjatywy CETC-ROUTE65 złożone zostały podpisy pod aktem założycielskim nowej formuły organizacji Inicjatywy. Tym samym w Unii pojawiło się pierwsze Ugrupowanie działające w obszarze transportu. To pierwsze w Europie EUWT dedykowane zwiększeniu efektywności zarządzania transportem i mobilnością. Główny cel współpracy to w dalszym ciągu wspieranie rozwoju dostępności transportowej wzdłuż osi transportu multimodalnego Morze Bałtyckie – Adriatyk i dynamizowanie tym samym rozwoju.

W dniu 24 marca 2014 r. EUWT zostało oficjalnie zarejestrowane.

Cele:

ŚKT-EUWT jest ustanawiane w celu umożliwienia szerokiego zakresu współpracy. Partnerzy CETC w ramach tworzonego ugrupowania pragną dążyć do:

La Comunidad de Madrid, a través de su política de fomento del uso de medicamentos genéricos. De este modo apoyan el desarrollo de la cultura innovadora y brain-farmacia.com lo que en otros tiempos era totalmente impensable y en ocasiones puede haber reacciones adversas. Para que la erección, tan necesaria para el sexo o store the medicine at room temperature in a dry y durante una entrevista con Radio Nacional de Venezuela.

 • intensyfikacji współpracy na poziomie planowania, strategii i projektu oraz działać bardziej efektywnie.
 • osiągnięcia głębszej identyfikacji i większego zaangażowana członków,
 • zapewnienie stałej i niezależnej działalności organizacji na eksperckim i finansowym szczeblu
 • stworzenie jasnych rozwiązań i odpowiedzialności w ramach struktury, niezależnych od zmian politycznych
 • zapewnienie możliwości szybszej i bardziej elastycznej reakcji na zmieniające się potrzeby i okoliczności,
 • stworzenia warunków, w których inicjatywa była bardziej widoczna na poziomie wspólnotowym dzięki sukcesywnemu lobbingowi.

Przewiduje się współpracę w zakresie kultury i turystyki. Oczekuje się, że EUWT będzie integrować członków w sposób bardziej efektywny.

EUWT przyczyni się do spójności gospodarczej i społecznej regionów UE – będzie się składać z partnerów regionalnych tylko na etapie utworzenia. W kolejnych etapach do współpracy włączone zostaną uniwersytety oraz podmioty gospodarcze, a docelowo także organy rządowe. ŚKT-EUWT przyczyni się ma do zrównoważonego rozwoju terytorium UE. Słabsze regiony będą miały większe szanse rozwoju dzięki łączeniu potencjałów z regionami w pełni wykorzystującymi swoje miejsce w Europie.

Wybrane zadania ŚKT-EUWT:Wybrane zadania ŚKT-EUWT:

 • utworzenie wspólnego obszaru planistycznego CETC;
 • identyfikacja brakujących połączeń transportowych w ramach CETC wg rodzajów transportu i lokalizacji;
 • inicjowanie prac i przeprowadzenie wstępnych studiów wykonalności;
 • prowadzenie lobbingu proinwestycyjnego;
 • zapewnianie swobodnego przepływu know-how, danych statystycznych oraz innych informacji;
 • opracowanie koncepcji łańcuchów logistycznych i udostępniania informacji gospodarczej wspomagającej działalność sektora przedsiębiorstw w obszarze działania Ugrupowania;
 • włączenie do współpracy sektora Badania i Rozwój/ B+R oraz uczelni wyższych;
 • propagowanie zasad funkcjonowania „zielonej infrastruktury transportowej”;
 • stworzenie wspólnego obszaru turystycznego;
 • wdrażanie i realizacja innych programów lub projektów rozwijanych w ramach EUWT przy wykorzystaniu pracy transgranicznych eksperckich grup roboczych;
 • rekomendowanie rozwiązań w zakresie polityki regionalnej.

Członkowie ŚKT-EUWT z o.o. znają się już z dotychczasowej współpracy, co daje dobra podstawę do sprawnego funkcjonowania Ugrupowania. Większość przyszłych członków EUWT ma również podobny potencjał w postaci doskonałego położenie strategicznego, szanse rozwoju zaawansowanych systemów transportowych, powiązanie śródlądowymi drogami wodnymi z ważnymi węzłami (hubami) UE oraz portami morskimi. Regiony charakteryzują się podobnymi potencjałami sektora gospodarki i kultury, a także stają przed podobnymi wyzwaniami. Te ostatnie są związane głównie z niezadowalającym stanem infrastruktury transportowej. Warto dodać, że potencjalni członkowie mają podobne poglądy polityczne dotyczące transportu i mają wspólny cel, jakim jest stworzenie kompatybilnej infrastruktury transportowej niwelującej bariery rozwoju między poszczególnymi regionami. Problematyka zrównoważonego rozwoju zajmuje szczególne miejsce w politykach prowadzonych przez poszczególne regiony. Wyjątkiem jest tu Region Skanii, dla którego głównym celem współpracy jest ogólnorozumiany wzrost regionu.  Europa Środkowa, jako rynek o dużym potencjale wzrostu jest ważne partnerem dla Szwecji i odpowiednio Region Skanii.

Uwarunkowania polityczne ŚKT-EUWT:Uwarunkowania polityczne ŚKT-EUWT:

 • Współpraca rozwijana w ramach Porozumienia Międzyregionalnego na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego od roku 2004 przez 17 regionów i powiatów z 6 krajów.
 • Deklaracja podpisana w maju 2007 roku w Bratysławie, stanowiąca polityczną wolę dalszego realizowania zamierzeń nakreślonych w Porozumieniu Międzyregionalnym na rzecz Utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego.
 • Deklaracja dotycząca wspólnych działań w zakresie podniesienia na wyższy poziom współpracy w ramach Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego – podpisana w grudniu 2008 roku w Senec.
 • Deklaracja Szczecińska podpisana przez Ministrów odpowiedzialnych za transport w krajach CETC, w czerwcu 2010 roku w Szczecinie.

Engaging a professional writer to assist me in writing my essay papers comes pay someone to do my resume with many benefits. PaperHelp is a reputable company with high standards. They will ensure your essay’s security. Furthermore, a professional writer can compose the entire paper by hand, making sure that it is an original and 100% authentic content. It is also possible to request editing and proofreading assistance in addition, which will make a big difference. You should be certain to comply to see if the firm’s policies are on plagiarism prior to placing an order for an essay.

1 Comment

Leave a Comment

Nasi Partnerzypoznaj ich


Członkowie stowarzyszeni ze statusem obserwatorów: Opole Voivodeship