el chat juegos de vestir tea tree shampoo kruidvat teegarden and van winkle but anyhow 1108 crossings ct
  • Partnerzy

Lubuskie

Województwo Lubuskie leży w zachodniej części Polski, graniczy z Niemcami, a w Polsce z województwami: dolnośląskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.

Lubusz Region

Powierzchnia województwa wynosi prawie 14 tys. km², co stanowi 4,5% powierzchni kraju, natomiast liczba ludności nieznacznie przekracza 1 mln. Gęstość zaludnienia wynosi 73 osoby na km². Lubuskie położone jest na terenie nizinnym. Niemal połowę powierzchni województwa zajmują lasy, tworząc w niektórych okolicach kompleksy o unikalnych walorach. Urozmaiceniem krajobrazu jest układ naprzemianległych obniżeń pradolin i pasów wysoczyzn, wytworzony w wyniku ostatniego zlodowacenia. Szczególnie cenne, pod względem przyrodniczym tereny znajdują się w obrębie dwóch parków narodowych: Drawieńskiego Parku Narodowego i Parku Narodowego Ujścia Warty.

Główne miasta, pełniące jednocześnie funkcję stolic województwa to: Gorzów Wielkopolski (siedziba Wojewody) i Zielona Góra (siedziba Marszałka i Sejmiku Województwa). Oba miasta liczą po około 120 tys. mieszkańców i pełnią, obok funkcji administracyjnej, także rolę ważnych ośrodków kulturalnych i naukowych. Są też największymi w województwie ośrodkami przemysłowymi. Innymi ważniejszymi ośrodkami obsługi na terenie województwa są: Nowa Sól (około 42 tys. mieszkańców), Żary (około 41 tys. mieszkańców) i Żagań (około 28 tys. mieszkańców). Do najważniejszych ośrodków uniwersyteckich należy Gorzów Wielkopolski oraz Zielona Góra.

Przez Województwo Lubuskie przebiega II Paneuropejski Korytarz Transportowy Berlin–Warszawa–Moskwa oraz, w jego południowej części, III Paneuropejski Korytarz Transportowy Berlin–Wrocław–Kraków–Kijów. Osiami obu korytarzy jest autostrada A2 i będąca w budowie autostrada A18 oraz równoległe do nich linie kolejowe, przy czym linia kolejowa Berlin–Warszawa spełnia standardy AGTC. Ważną rolę komunikacyjną odgrywają także przebiegające przez województwo drogi i linie kolejowe prowadzące od granicy z Niemcami na wschód i południowy wschód. Z północy na południe przez województwo przebiega międzynarodowa droga E65 (droga krajowa nr 3), która łączy oba ośrodki administracyjne województwa, oraz linia kolejowa CE59, a także środkowy bieg Odry. Na odcinku drogi krajowej nr 3 w okolicy Zielonej Góry istnieje już infrastruktura przyszłej drogi ekspresowej S3. W województwie istnieją plany rozbudowy portów rzecznych związane z perspektywą odbudowy funkcji żeglugowej Odry. Najważniejsze gałęzie produkcji w województwie lubuskim to: przemysł drzewny, włókienniczy, chemiczny, papierniczy; rozwinięta gospodarka leśna, a także rolnictwo. Na terenie województwa występuje ropa naftowa i gaz, wydobywa się też węgiel brunatny.

Coraz większego znaczenia gospodarczego nabiera turystyka, tak tranzytowa, jak i pobytowa. Turystów przyciąga mało skażona przyroda, jeziora i lasy, a także liczne pamiątki przeszłości. W województwie znajduje się m.in. unikalna w skali europejskiej sieć podziemnych bunkrów z okresu II wojny światowej, w których mieści się największa w Europie kolonia nietoperzy.

Z budową infrastruktury Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Województwo Lubuskie wiąże perspektywy większej dostępności komunikacyjnej z północy i południa, sprzyjającej dalszemu wzrostowi ruchu turystycznego, rozwoju transportu multimodalnego, a także rozwoju przedsiębiorczości wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych i pobudzenia wzrostu gospodarczego większych i mniejszych miast regionu.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Galeria

lubuskie_1lubuskie_2lubuskie_3lubuskie_4lubuskie_5lubuskie_6lubuskie_7

Członkowie:
Członkowie stowarzyszeni ze statusem obserwatorów:

Nasi Partnerzypoznaj ich


Członkowie stowarzyszeni ze statusem obserwatorów: Opole Voivodeship