• News

Minął pierwszy termin składania wniosków w ramach instrumentu CEF Transport 2017

Minął pierwszy termin składania wniosków w ramach instrumentu CEF Transport 2017

Zaproszenie do składania wniosków w ramach instrumentu CEF Transport Blending 2017 opublikowano 8 lutego 2017 r. zgodnie z Wieloletnim Planem Działania. Drugi termin składania wniosków upływa 30 listopada 2017 r.

Nabór wniosków ze środków CEF Transport Blending 2017 charakteryzuje się innowacyjnym podejściem do przyznawania dotacji, polegającym na zwiększeniu udziału inwestycji sektora prywatnego w transeuropejską infrastrukturę transportową. Jednocześnie celem naboru wniosków jest dążenie do realizacji głównego celu programu CEF tj. zakończenie działań w ramach Sieci Bazowej TEN-T i jej Korytarzy do 2030 r. i utworzenie Sieci Kompleksowej do 2050 r.

Pierwszy nabór wniosków w ramach instrumentu CEF Transport Blending cieszył się dużym zainteresowaniem. Do 14 lipca 2017 r. wpłynęło 68 wniosków, które następnie zostały poddane ocenie pod względem dopuszczalności i spełnienia wymogów. Wszystkie priorytety określone w zaproszeniu do składania wniosków zostały ujęte w poszczególnych wnioskach: większość wniosków (24) odnosi się do Korytarzy Sieci Bazowej, podczas gdy 17 wniosków dotyczy Innowacji, 10 wniosków dotyczy europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS), 8 z nich dotyczy węzłów miejskich, 3 – multimodalności, po dwa odnoszą się do systemu SESAR i interoperacyjności kolei, a po jednym do autostrad morskich i innych obszarów Sieci Bazowej.

Nabór wniosków charakteryzuje szeroki zasięg geograficzny: 68 złożonych wniosków zakłada łączne uczestnictwo 113 wnioskodawców z 22 państw członkowskich. Większość wnioskodawców pochodzi ze Szwecji (21), Danii (14), Włoch (13) i Holandii (13). 17 z 68 wniosków zakłada częściową lub całkowitą realizację projektu na terytorium przynajmniej jednego państwa członkowskiego korzystającego ze środków Funduszu Spójności, z postulowanym wkładem ze środków instrumentu CEF wynoszącym ponad 0,64 miliarda. Postulowany wkład w finansowanie pozostałych 51 proponowanych działań ze środków instrumentu CEF wynosi około 1,56 miliarda.

Wnioski złożone w pierwszym terminie naboru obejmują wszystkie dziewięć Korytarzy Sieci Bazowej. Korytarz Kraje skandynawskie – Morze Śródziemne został ujęty w 27 wnioskach; w przypadku pozostałych korytarzy odnotowano mniejszy udział: Korytarz Morze Śródziemne (17 wniosków), Korytarz bałtycko-adriatycko i Korytarz Morze Północne-Bałtyk (po 16 wniosków), Korytarz Morze Północne – Morze Śródziemne (15 wniosków), Korytarz Ren – Alpy (14 wniosków), Korytarz Ren-Dunaj (10 wniosków), Korytarz atlantycki i Korytarz skandynawsko–śródziemnomorski (po 9 wniosków).

Całkowita wartość postulowanego finansowania w pierwszym naborze wniosków wynosi 2,21 miliarda euro, co ponad dwukrotnie przekracza budżet przeznaczony na te działania (1 miliard euro).

Ocena złożonych wniosków odbędzie się w nadchodzących miesiącach. W celu zapewnienia możliwości uwzględnienia wyników oceny Komisja przewiduje wystosowanie wniosku do Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) o przełożenie drugiego terminu składania wniosków na pierwszy trymestr 2018 roku. INEA ogłosi swoje stanowisko w tej sprawie na swojej stronie internetowej po przerwie wakacyjnej.

Należy podkreślić, ze obowiązujący obecnie drugi termin składania wniosków upływa 30 listopada 2017 r.

Wnioski o finansowanie w ramach instrumentu CEF Transport 2017 można składać tutaj.

Our Partnersget to know them


Associate members with observer status: Opole Voivodeship